Stacks Image p2_n119704

Management Control Auditing

'Wat ons zoal bezig houdt'

IIA’s Insight; het beoogde effect van de IAuditor als katalysator

Inleiding

In 2011 verscheen een IIA-onderzoeksrapport onder de titel Insight: Delivering Value to Stakeholders, waarin voor ons de term Insight voor het eerst werd geïntroduceerd. Insight is daarin neergezet als ‘a critical component of the recently developed Value Proposition for the profession’. In deze bijdrage analyseren we het potentiële effect van de term Insight als onderdeel van de nieuw verwoorde doelstelling van IA. Met name de term ‘cathalyst’ spreekt ons in relatie tot ‘Verbetergericht auditen’ erg aan.
In ons artikel met de titel:“IIA’s Insight; een nieuwe toegevoegde waarde definitie van Internal Auditing?” gaan we in meer detail in op de wat wonderlijke bollenpresentatie en nuanceren we deze column met randvoorwaarden voor Insight als effect van IA-producten.
We sluiten af met een actielijst gericht op opleiding, marketing en randvoorwaarden voor het bijdragen aan ‘Insight’ bij de ‘afnemers’ van internal audits.

Insight, Assurance and Objectivity

Insight, vertaald in Inzicht! wordt in een door de IIA-Research Foundation in 2011 uitgebracht onderzoeksrapport aangeduid als: ‘The capacity to gain an accurate and deep intuitive understanding of a person or thing.’ Wij lezen het als: het IIA-product Insight verschaft de gebruiker de mogelijkheid om een accuraat en diepgaand intuïtief begrip te ontwikkelen. We raken wat verward door het bijvoeglijk naamwoord: intuitive! Met gebruik van een woordenboek komen we tot: ‘an understanding that does not rely directly on logical reasoning.’

In hetzelfde rapport staat: ‘The IIA considers insight an end product or result from internal audit’s assurance and consulting work [ ].’ Assurance en Consulting werkzaamheden leiden dus tot een intuïtief begrip bij de gebruiker van internal auditdiensten. Insight moet dus niet worden gezien als een zelfstandig product! Terecht als je bedenkt dat inzicht iets persoonlijks is en idealiter het éffect van IA-producten; het verschil tussen output en outcome.

Het wordt tijd enkele IIA-definities van deze termen te analyseren. We hanteren daarbij de IIA-presentatie Value of Internal Auditing (april 2017), die vrij te downloaden is op de IIA-inc.-site. (https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Value-of-Internal-Auditing.pptx) Ook de ondersteunende tekst in de IA-presentatie spreekt ons aan. Met onderstreepte cursievewoorden voegen we graag verdere verbeteringen toe:

 • IA, als een van de vier hoekstenen van goed bestuur en toezicht, (naast bestuursorgaan, uitvoerend management de externe accountant) helpt de organisatie zich te richten op goede beheersing, accurate rapportering, effectief toezicht, mitigeren van risico’s en bescherming van investeringen.
 • IA helpt management en bestuursorganen risico’s te identificeren. IA daagt management uit voldoende concreet te zijn en legt een vertaling van de effecten van de keuzes voor organisatieonderdelen terug, zodat management kan beoordelen of die zo bedoeld en acceptabel zijn.
 • IA levert Insight in de effectiviteit van beheersmaatregelen en de naleving van procedures en regelgeving en beveelt desgewenst en gebaseerd op onderzoek verbeteringen aan.

De Insight-bollenset omvat Catalyst, Analysis en Assessment.

Vertaald in het Nederlands:
IA is een katalysator voor het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie door inzicht te verlenen en aanbevelingen te doen gebaseerd op analyses en tests van data en bedrijfsprocessen.
Als een katalysator voor verbetering, evalueert [IA] processen, rapporteert bevindingen en beveelt toepasselijke gedragslijnen aan; en adviseert over essentiële projecten/ initiatieven.
Met behulp van analyses van data en informatie over de bedrijfsvoering en de doelstellingen, beoordeelt [IA] de efficiëntie en effectiviteit van operaties (bedrijfsvoering) en bescherming van waarden.
Door diepgaande kennis van de onderneming en haar doelstellingen, toetst/evalueert [IA] de efficiëntie en effectiviteit van operaties (bedrijfsvoering) en bescherming van waarden.

De vergelijking met onze standpunten in het MCA-boek uit 2017 geeft wel aanleiding tot de volgende opmerkingen:

 • IA moet wegblijven van eerste lijnverantwoordelijkheden door desgevraagd onderzoek te doen naar GRC, maar besluitvorming aan bestuur en verantwoordelijk management over te laten.
 • Het hoort een bewust genomen structuurkeuze te zijn om IA zich te laten richten op de Internal Governance (ten behoeve van het bestuur) of op de Corporate Governance (ten behoeve van toezichthouders inclusief het acteren van het bestuur.) De zuivere derde lijn-rol heeft onzes inziens het bestuur als opdrachtgever. Verruiming van het object van internal audit tot en met de bestuursverantwoordelijkheid plegen wij aan te duiden als de ‘drie-en-een-halfde-lijn’.
 • Aanbevelingen van de auditor zijn in de praktijk veelal een herhaling van de normering; dat wekt gemakkelijk irritatie op. Aanbevelingen gebaseerd op ‘hoe de auditor het zou doen’ ontnemen management gemakkelijk diens verantwoordelijkheid en bovendien hoort de auditor zich eerst af te vragen of zijn onderzoek daar voldoende basis voor biedt. Meestal niet, durven wij te stellen.
 • Aanbevelingen worden in de praktijk vaker niet dan wel getoetst op effectiviteit, bijkomende effecten, haalbaarheid et cetera. Ze zijn bovendien vaak gekleurd door de opleiding en achtergrond van de auditor en die kunnen sterk afwijken van die van het management.
 • Het is in lijn met IIA’s consulting activity, om management te helpen te komen tot effectieve verbeteracties. Het auditrapportagemoment kan IA aangrijpen weer eens specifiek te focussen op de effectiviteit van de procesbeheersing en gezamenlijk met management na te gaan of de oorzaken onder de afwijkingen van de norm voldoende bekend zijn. Als dit nog niet het geval is, kan de auditor worden verzocht gericht nader onderzoek te doen naar de oorzaken of naar het verschil in effectiviteit en ‘kosten’ van oplossingsmogelijkheden.

In het uitgebreidere artikel maken we 11 kritische opmerkingen bij het streven naar het doen ontstaan van Insight. Toch zijn we erg enthousiast over de gekozen insteek en dragen we er graag aan bij. We formuleren daarom 4 te stellen eisen aan het IIA-product dat moet bijdragen aan Insight en stellen we er bovendien eisen aan de IAuditors. Als laatste treft u er een actielijst aan waarmee we ook deze column afsluiten.

Actielijst gericht op opleiding, marketing en randvoorwaarden voor de functie

We sluiten af met een actielijst voor opleiders, internal auditors, maar vooral de CAE’s:

 • Ontdoe IA-teksten van woorden die te hoge verwachtingen wekken (‘objectief oordeel’, ‘in-control’, ‘zekerheid’, een oordeel over de mate van efficiëntie, …. .) of maak minimaal concreet wat er maximaal onder mag worden verstaan.
 • Geef consequent aan van wieIA onafhankelijk is of moet zijn én wat IA concreet doet om een IA-product te kunnen leveren.
 • Benadruk de verantwoordelijkheid van management door consequent aan te geven dat IA helpt: IA helpt management met aanbevelingen de doelen te realiseren, en helpt management te komen tot Insight, et cetera.
 • Accepteer als IA geen grotere verantwoordelijkheid dan het verrichten van deugdelijke onderzoek, binnen de grenzen die het auditcommittee stelt met het onderschrijven van de auditplanning en het vaststellen van het auditbudget. Maar draag enthousiast bij aan de verantwoordelijkheid van management met al hetgeen IIA-inc. in haar IA-definitie aan mogelijkheden biedt!
 • Vereis kennis en toepassing van onderzoeksmethodologie, zodat elke auditor ervaart dat het streven naar ‘objectiviteit’ meer vergt dan een ophanging als ‘derde lijn’ en het onderschrijven van de beroepstandaarden gericht op ethische waarden en integriteit.

We hopen dat u als auditor en CAE meer Insight heeft ontwikkeld met deze presentatie van de mogelijke bijdragen van auditors door de ogen van onze internationale beroepsgroepvertegen-woordiger IIA-incorporate. Lees persé ook het volledige artikel: http://www.mcaudit.nl/publicaties/ We zijn zeer geïnteresseerd in uw reacties.

Ron de Korte RA RE RO CIA is Partner van ACS Partners te Doorn.
Hij begeleidt 2een 3elijns afdelingen in hun professionalisering, bijvoorbeeld door training in en ondersteuning van audits/ onderzoeken en het verstevigen van de onderzoeks-, rapportage en adviesvaardigheden.

blog comments powered by Disqus

Stacks Image p6_n106778

Coöperatie ACS Partners UA
Kasteel Moersbergen
Moersbergselaan 17
3941 BW DOORN

tel. +31 343 52 41 11

© jano, april 2017