Stacks Image p80706_n119704

Management Control Auditing

'Auditing heeft de toekomst, mits we weten in te spelen op de behoeften van het management'

NIEUW!!!! Management Control Auditing: bijdragen aan doelrealisatie en verbetering. Lees meer…

Deze website is een gespecialiseerd onderdeel van acs.nl. Management Control Auditing is wat het suggereert: het auditen in de meest brede zin van de management control cyclus. Die audits zijn gericht op het helpen realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Het vereist een integrale benadering, is verbetergericht en laat de verantwoordelijkheid voor management aan de manager.

De afkorting MCA en de term Management Control Auditing hanteren we al enige tijd. Maar met het verschijnen van een nieuw boek en een door dit gedachtengoed geïnspireerde nieuwe opleiding is het tijd voor een eigen internetsite!

De term MCA is ontstaan uit onvrede over het gebruik in de praktijk van de term Operational auditing. Het werd versmald tot ‘het auditen van de operations’ en vaak uitgevoerd door alleen financieel opgeleide auditors met een AO/IC of (erger) een SOx-bril op. AO/IC-onderzoeken zijn we daarom ‘FA-plus-audits’ gaan noemen; bij projectaudits stelden we nadrukkelijk de vraag welke optiek daarbij wordt gehanteerd (Prince2 of SCRUM om twee uitersten te noemen).

Management Control Auditing hebben we in 2004 met Leen Paape gedefinieerd. Sinds die tijd benaderen we management control als gedragsbeïnvloeding gericht op het realiseren van de organisatiedoelen. Er op een betrouwbare manier verantwoording over afleggen is daar een belangrijk, maar toch slechts één onderdeel van.
In lijn met de internal auditing definitie van het Instituut van Internal Auditors (IIA) spreken wij van ‘Consulting activities’ naast ‘Assurance’. Verbetering ondersteunende auditors horen naar onze mening beide onder de knie te hebben, waarbij Consulting activities deels aan andere kwaliteitseisen moeten voldoen maar zeker niet van een lager niveau zijn.

Management Control auditing is wat het suggereert: het auditen in de meest brede zin van de management control cyclus gericht op het helpen realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Het vereist een integrale benadering, is verbetergericht en laat de verantwoordelijkheid voor management aan de manager.

Management Control auditing maakt ook een einde aan de discussie over hard en soft controls; ze zijn niet te scheiden, maar ondersteunen elkaar. Het willen scheiden duidt op beperkingen van de auditor of manager. Alleen een integrale benadering doet recht aan wat Management Control hoort te zijn.
Het vereist ook dat we stoppen met redeneren vanuit auditbloedgroepen, vanuit hen vertegenwoordigende beroepsorganisaties, en bovendien dat we stoppen de hobbels op de weg naar het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen slechts vanuit een positivistisch perspectief te benaderen. Rules-based denken leidt, soms tegen beter weten in, tot nadere regelgeving en een roep om meer toezicht, wat weer aanleiding geeft tot nog meer compliance audits en assurance-vragen ten behoeve van (vooral) de externe stakeholders.

Bij MCA staat de opdrachtgever van de management control audits centraal. Goed onderzoek doen gericht op het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen is waar wij voor staan.
De MCA-gedachte is meestal de basis voor onze ondersteuning van auditdiensten en control-afdelingen in hun verdere ontwikkeling. Ook onze talrijke trainingen starten vanuit de MCA-gedachte.

De MCA-aanpak wordt ondersteund door theorieën en tooling van eigen hand. Gepubliceerd in vele artikelen en boeken en gedoceerd op universiteiten en hogescholen. De boeken zijn te koop en de artikelen te downloaden op Auditing.nl. Maar ook op deze site vindt u MCA-gerelateerde artikelen onder ‘Publicaties’.

Trainingen

De data van de komende editie van de masterclass (Verdieping) Verbetergericht auditen zijn.... Lees meer…

Publicaties

Als je belangstelling hebt voor onze publicaties over management control auditing klik dan hier.

My Image

Ondersteuning

Naast onze opleidingen dragen we onze kennis en ervaring ook over door het begeleiden van management control audits. Deze training-on-the-job vraagt maatwerk.

Blog


De nieuwe lente!
Onze taal geeft weer wie we zijn en …… hoe we de wereld in kijken.Als de ‘internal auditor’ (ook) ‘Trusted Advisor’ (Maister, ...
Aanrader: Leerpunten Kwaliteitstoetsingen. Lees met name de nuanceringen!
Het nét verschenen IIA-nl-document ‘Leerpunten uit de externe kwaliteitstoetsingen 2018’ bevat naast goed nieuws ook een zorg. Het ...
The Trusted Advisor: IIA’s antwoord op de vraag om meer toegevoegde waarde.
In 1995 bedacht ik de sportarts als ‘ideale’ rol voor het management, toen ik als nieuw MT-lid van een accountantsdienst mijn rondje ...

Een greep uit MCA-gerelateerde opdrachten…


 • Ondersteuning Audit, Risk & Control

  Kleine (soms eenmans) auditdiensten vragen regelmatig verschillende vormen van ondersteuning. Soms is dat het sparren met de CAE, Concerncontroller of Riskmanager gericht op kwaliteitsborging, intersubjectiviteit, tegen tunnelvisie en voor een strategisch leer- en ontwikkelpad. Vaak ook een combinatie van ondersteuning bij ‘lastige’ onderzoeken en een QC-rol met een externe optiek.
  In een enkelgeval betreft het de rolinvulling van extern deskundige in een Audit & Risk committee.
  Allianz AMG Provincie Overijssel UWVwerk DJI UvA/HvA EUR Fontys InHolland Delfland EURmc IND Waarderingskamer

 • Praktische opleidingsbijdragen aan audit- en andere stafdiensten

  Internal auditafdelingen en afdelingen Risk & Control met een onderzoeks- of monitoringrol hebben momenteel behoefte aan een gestructureerde onderzoeksopleiding. Die moet voldoende pragmatisch worden ingestoken, maar uiteindelijk leiden tot aantoonbaar relevante en degelijke onderzoeken. Vanuit die noodzakelijke relevantie ontstaat vaak een coachingtraject gericht op opdrachtgeverschap, partnerrelatie, communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen. Met die basis worden rapportages krachtiger, verbetergericht en … korter!
  AMG Provincie Overijssel SVB UWVwerk ING Rabobank CZ VGZ a.s.r. Gasunie NIBC IND Hoogheemraadschap hsk RvO Fontys InHolland Belastingdienst DJI EURfc EURmc RWS Prorail

 • Anders kijken naar beheersing van projecten (alle LoD’s)

  De enorm toegenomen aandacht voor SCRUM (Agile) ontwikkelmethoden levert veel stafmedewerkers kopzorgen. Hoe kun je vaststellen dat Agile-ontwikkeling ‘in control’ is? Wen hoe leg ik de toezichthouder uit dat ik positief oordeel over de beheersing zonder afgeparafeerde mijlpaalproducten in mijn dossier?
  Bij inmiddels 10 organisaties zijn een of meer 2-daagsen georganiseerd gericht op het onderkennen van beheersmogelijkheden van SCRUM-ontwikkeling én van de Agile-vereisten wil SCRUM tot wasdom komen.
  ANWB APG Obvion ABNAMRO Kempen van Lanschot Rabobank CZ VGZ SVG UWV

 • KAD+ voor alignment met de organisatiedoelstelling

  Lang voordat ‘het risico-denken’ tot nieuwe handboeken en parafendrift leidde is met de term Kwaliteit Administratieve Dienstverlening (KAD) tot enthousiaste reacties over de mogelijkheden om concrete doelstellingen gestructureerd door te vertalen naar procesbeheersing. Hoewel het woord risico niet voorkomt in beide KAD-plus boekjes heeft het hetzelfde effect als wordt beoogd met riskmanagement; maar in positieve bewoordingen. Krachtige onderdelen in KADplus zijn uitgewerkt in het managerial control-deel:

  • zijn we binnen de organisatie eenduidig als het gaat om de besturingsprincipes? (Vaak onder het containerbegrip soft controls geschoven)
  • zijn voor onderdelen van de organisatie (bijvoorbeeld afdelingen) de resultaten SMART geconcretiseerd?
  • Is er overleg tussen verantwoordelijken zodat afhankelijkheden bekend zijn en hierop wordt gestuurd en hierover pro-actief wordt gecommuniceerd?
  KASBANK Gemeente Rotterdam UWVwerk Rabobank EURfc RWS

 • Risicomanagement 3.0

  Risicomanagement is een proces waarin organisaties systematisch onzekere gebeurtenissen in kaart brengen die de realisatie van de organisatiestrategie kunnen beïnvloeden. Het gaat erom daarop een passende reactie te bedenken. Het is tevens belangrijk te realiseren dat we desondanks niet alles gaan voorzien. Risicomanagement staat nooit op zich en zal altijd een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering moeten uitmaken. Wij vinden het een uitdaging om RM te borgen in de gangbare systematiek van planning en control. Dat lukt alleen als het lijnmanagement op alle niveaus is doordrongen van de noodzaak. Wij geven daarom veel aandacht aan de veranderkundige aspecten van de invoering van risicomanagement. De vaardigheden van de medewerkers die risicomanagement helpen implementeren spelen hierbij een belangrijke rol. Gelooft u ook dat risicomanagement meer is dan een techniek? Wij helpen u graag bij het verankeren van risicomanagement in uw organisatie door begeleiding, opleiding, coaching of advies. We vertellen u ook graag waar 3.0 voor staat.
  ING SNS Liander Eneco

Stacks Image p80795_n106778

Coöperatie ACS Partners UA
Kasteel Moersbergen
Moersbergselaan 17
3941 BW DOORN

tel. +31 343 52 41 11

© jano, april 2017