MCA

Management Control Auditing

2019

Kunt u nog zonder te blozen in de spiegel kijken?

Als auditors beloven we nogal wat:
  • Een ‘oordeel over de effectieve en efficiënte beheersing’. Maar bedoelen we dan dat we kunnen aangeven hoe efficiënt die effectieve beheersing is? Of welke effectieve wijze van beheersen de meest efficiënte is?
  • Over het ‘In control-statement’. Maar is ‘in control’ dat de doelen zullen worden gehaald of (toch) dat management zich er betrouwbaar over kan verantwoorden?
  • ‘Assurance over gedrag’. Ja, maar dan niet meer ‘met een redelijke mate van zekerheid’. Oh, … met welke zekerheid dan?
Natuurlijk houden we vaak een slag om de arm bij onze rapportages, maar …. Hadden we bij het aangaan van de opdracht echt voldoende door waar we aan begonnen?
Waarmaken wat we beloven begint bij weten waartoe we werkelijk in staat zijn. En dat voordat we iets beloven! Nemen we tijdig voldoende tijd om te onderzoeken waar we instappen? Read More…

The Trusted Advisor: IIA’s antwoord ...

op de vraag om meer toegevoegde waarde.
In 1995 bedacht ik de sportarts als ‘ideale’ rol voor het management, toen ik als nieuw MT-lid van een accountantsdienst mijn rondje langs de BU-directeuren maakte. Nadat ik hen de mogelijkheid gaf hun beeld van de toenmalige IAD te duiden, vertelde ik hen wat mijn ideale rol inhield. Lang niet iedereen vertrouwde erop dat auditors tot een dergelijke metamorfose in staat zijn.
De oudste publicatie van David H. Maister over ‘The Trusted Advisor’ die ik heb kunnen vinden stamt uit 1997, maar onderstaande citaat over de arts-patiënt relatie stamt al uit 1991:
There is an old joke about doctors that says they “get fascinated with the disease, but couldn’t care less about the patient.” Unfortunately, this attitude (and behavior) is all too prevalent in a wide array of professions. Too many professionals get overly focused on technical matters and lose sight of the essential relationship nature of professional transactions. Read More…

Management Control Auditing

Bij MCA staat de opdrachtgever van de management control audits centraal. Goed onderzoek doen gericht op het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen is waar wij voor staan. De MCA-gedachte is meestal de basis voor onze ondersteuning van auditdiensten en control-afdelingen in hun verdere ontwikkeling. Ook onze talrijke trainingen starten vanuit de MCA-gedachte.
De MCA-aanpak wordt ondersteund door theorieën en tooling van eigen hand. Gepubliceerd in vele artikelen en boeken en gedoceerd op universiteiten en hogescholen. De boeken zijn te koop en de artikelen te downloaden op Auditing.nl. Maar ook op deze pagina vindt u MCA-gerelateerde ‘Blogs’.
Read More…

Aanrader: Leerpunten Kwaliteitstoetsingen IIA.

Lees met name de nuanceringen!
Het nét verschenen IIA-nl-document ‘Leerpunten uit de externe kwaliteitstoetsingen 2018’ bevat naast goed nieuws ook een zorg. Het rapport “beschrijft de resultaten van de analyse van de uitgevoerde externe kwaliteitstoetsingen in 2018. Het verschaft inzicht in de conclusies en aanbevolen verbeterpunten die frequent voorkomen. Hiermee beoogt IIA Nederland IAF’s handvatten te geven voor een volgende stap in hun kwaliteitsverbetering.”
Het document door de oogharen bekijkend geeft het een positieve boodschap weer. Iets kritischer analyserend scoren we nog niet overtuigend waar het de kern van de functie raakt: goed doordacht en transparant uitgevoerd onderzoek gericht op organisatievragen in het licht van doelrealisatie is die essentie. Onafhankelijke ophanging, formele communicatiestructuren, escallatierichtlijnen, et cetera …. zijn ‘slechts’ voorwaarden om aan die essentie te kunnen voldoen.
Read More…

De nieuwe lente! Onze taal geeft weer wie we zijn ....

en hoe we de wereld in kijken!
Wat is het toch dat management control activiteiten: het economisch alloceren van middelen, het juiste meten en motiverend communiceren (Anthony 2004), steeds worden uitgedrukt in risico’s en het treffen van controlemaatregelen om risico’s te ‘mitigeren’?

Uit de column ‘Winter is coming’: “De IAF dient naast het identificeren van het risico-universum ook rekening te houden met de enablers van een internal auditplan. De tien onderstaande enablers geven richting aan het internal auditjaarplan.”
Als oefening en eerste stap in ons streven te worden gezien als ‘Trusted Advisor’ pogen we de 10 onderwerpen uit de blog ‘Winter is coming’ te verwoorden gebaseerd op een management control-visie zonder risico-jargon. In een andere column zijn we dieper ingegaan op wat verder minimaal nodig is om als (internal) auditor enige kans te gaan maken op de titel ‘Trusted Advisor’.
Read More…

Verbetergericht auditen: meer dan een kreet alleen!

U kent het wel: heeft u zich nog zo ingespannen de waarheid boven tafel te krijgen, wordt u bij de rapportbespreking uitgedaagd te bewijzen dat het inderdaad nog niet voldoende was! Heeft u wel de juiste mensen gesproken? De juiste selectie gemaakt? Hebben uw medewerkers wel een idee van wat er allemaal bij komt kijken?
Ook als referaatbegeleider merk ik dat studenten internal auditing zich de laatste jaren afvragen waarom ze ‘zo argwanend’ worden ontvangen. Ze onderzoeken waarom ‘de klant’ al bij ‘bevindingen’ in de verdediging schieten. Ik houd ze dan graag de volgende spiegel voor: ……
Read More…

De rode lap van de Auditor.

Werkt u als auditor nog wel eens als een rode lap op een stier?
ACSmannetjeStierBlauw
U bent helaas echt niet de enige! Alle mooie auditdefinities ten spijt worden auditors nog vaak gezien als ‘de politieagent van de top’. (We horen zelfs: ‘de Stasi van de toezichthouder’). En natuurlijk, moeten rapporteren dat lager management een te positief en te optimistisch beeld geeft van de eigen prestaties creëert niet alleen vrienden. Maar doen we genoeg om daadwerkelijk bij te dragen aan de ondernemingsdoelstelling?
  • Hebben we evenveel ‘bewijs’ nodig voor een positieve boodschap als voor een negatief oordeel?
  • Waarom definiëren we een ‘bevinding’ als een afwijking van onze vergelijking tussen norm en werkelijkheid en rapporteren we maar heel beperkt wat wél aan de vergelijking voldoet?
  • Is de gehanteerde normering de enig mogelijke uitwerking van wet- en regelgeving en kleurt u met uw normering niet ook dat laatste beetje ‘managementvrijheid’ op uw wijze in?
Bovenstaande vragen representeren slechts enkele van de vele valkuilen in de dagelijkse praktijk van auditors. Read More…

IIA’s Insight; het beoogde effect van de IAuditor als katalysator

In 2011 verscheen een IIA-onderzoeksrapport onder de titel Insight: Delivering Value to Stakeholders, waarin voor ons de term Insight voor het eerst werd geïntroduceerd. Insight is daarin neergezet als ‘a critical component of the recently developed Value Proposition for the profession’. In deze bijdrage analyseren we het potentiële effect van de term Insight als onderdeel van de nieuw verwoorde doelstelling van IA. Met name de term ‘cathalyst’ spreekt ons in relatie tot ‘Verbetergericht auditen’ erg aan.
In ons artikel met de titel:
“IIA’s Insight; een nieuwe toegevoegde waarde definitie van Internal Auditing?” gaan we in meer detail in op de wat wonderlijke bollenpresentatie en nuanceren we deze column met randvoorwaarden voor Insight als effect van IA-producten.
We sluiten af met een actielijst gericht op opleiding, marketing en randvoorwaarden voor het bijdragen aan ‘Insight’ bij de ‘afnemers’ van internal audits.
Read More…

De communicerende vaten Assurance en Consulting activity

Nog net in de vorige eeuw verscheen een uitdagende definitie van Internal Auditing met de termen Assurance en Consulting activity. Het leidde tot veel discussie en gaf ook duidelijk ‘denkrichtingen’ weer binnen het IA-nl. Er is sprake van een tweedeling die je zou kunnen duiden in de accountancy-opgeleiden enerzijds en operational auditing-opgeleiden anderzijds.
Deze column is gebaseerd op een deel van het artikel over de definitie van IA, dat u kunt downloaden op http://www.auditing.nl. We raden u het oorspronkelijke artikel aan voor een nuancering en verdieping van wat u in deze column zult lezen.
In deze bijdrage beschrijven we de interpretaties van de IA-definitie die we in IIA-inc. literatuur en in praktijkgesprekken met hoofden en MT-leden Internal Audit tegenkomen en een idee hoe te komen tot meer eenduidigheid. We starten daartoe met het afpellen van de definitie van IA zoals opgenomen op de IIA-nl-site en zoomen in op het begrippenpaar Assurance en Consulting activityen auditterminologie uit de praktijk.
Read More…